Cuadro de texto: •Assessorament per a la certificació de les següents normes: 
Cuadro de texto: –ISO 9000 de Qualitat.
Cuadro de texto: –ISO 14001 de Medi Ambient.
Cuadro de texto: –ISO 14020 d’Etiquetatge Ecològic.
Cuadro de texto: –EMAS de Medi Ambient.
Cuadro de texto: •Diagnosis i Auditories Ambientals.
Cuadro de texto: •Peritatges Ambientals.
Cuadro de texto: •Sol·licituds d’Ajuts i Subvencions.
Cuadro de texto: •Sol·licitud de Certificat de Convalidació d’Inversions en Medi Ambient.
Cuadro de texto: •Resolució d’expedients sancionadors davant de qualsevol administració ambiental.
Cuadro de texto: •Legalitzacions industrials.
Cuadro de texto: •Estudis d’impacte ambiental.
Cuadro de texto: •Assessorament per a la  obtenció del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental.
Cuadro de texto: •Informes ambientals urbanístics.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de texto:

   Presentació empresa

    L’equip de treball

    Info. de contacte

    Els nostres serveis

    Acreditacions

Altres serveis

Consultoria Ambiental GESMAT, S.L.

•Assessorament en prevenció de riscos laborals.

•Assessorament per a la implantació del Reglament CE nº 1907/2006 relatiu al registre, l’avaluació, l’autorizació i la

restricció de substàncies i preparats químics (REACH).

CONSULTORIA AMBIENTAL GESMAT, S.L.

 

Carrer Corró, 263 Baixos 08401 GRANOLLERS [BCN]

 

Telèfon 93 846 78 79

 

Fax 93 849 72 48

 

A/e: deptecnic@consultoriagesmat.com

     Inici